CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI
V/v hoàn thuế NL nhập khẩu cho các tờ khai đăng ký sai loại hình PDF. In Email
Viết bởi Địa Trung Hải   
Thứ hai, 04 Tháng 3 2013 01:36

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1026/TCHQ-GSQL
V/v hoàn thuế NL nhập khẩu cho các tờ khai đăng ký sai loại hình

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 259/HQĐNa-TXNK ngày 5/2/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu đã sản xuất sản phẩm xuất khẩu thuộc các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình của Công ty CP Rexam A.B.M, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty CP Rexam A.B.M và Công ty CP Bao bì Kim loại Vinacan Sài Gòn có mối quan hệ mua bán hàng hóa với nhau. Tuy nhiên, việc giao, nhận nguyên phụ liệu giữa 02 Công ty này không có văn bản ký kết giữa 02 bên nên không được coi là hợp pháp; không đủ cơ sở để xem xét thanh khoản, hoàn thuế, cụ thể:

1. Về việc thanh khoản, hoàn thuế của Công ty CP Bao bì Kim loại Vinacan Sài Gòn:

Về đề nghị thanh khoản, hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu đã sản xuất sản phẩm xuất khẩu thuộc các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình, không thông báo định mức với cơ quan hải quan của Công ty CP Bao bì Kim loại Vinacan Sài Gòn, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4965/TCHQ-GSQL ngày 19/9/2012 hướng dẫn Công ty thực hiện. Theo công văn dẫn trên, trường hợp của Công ty CP Bao bì Kim loại Vinacan Sài Gòn không có cơ sở để xem xét thanh khoản các tờ khai đăng ký sai loại hình theo loại hình NSXXK.

2. Về việc thanh khoản, hoàn thuế của Công ty CP Rexam A.B.M:

Theo hồ sơ thanh khoản đối với nguyên liệu nhập khẩu đã sản xuất sản phẩm xuất khẩu thuộc các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình của Công ty Bao bì Kim loại Vinacan Sài Gòn gửi kèm trước đây, Tổng cục Hải quan nhận thấy:

- Trên tờ khai nhập khẩu đứng tên Công ty CP Bao bì Kim loại Vinacan Sài Gòn nhưng trên tờ khai xuất khẩu đứng tên Công ty CP Rexam A.B.M.

- Trên tờ khai xuất khẩu đã đăng ký theo loại hình XKD đứng tên Công ty CP Rexam A.B.M, tuy nhiên, trên báo cáo N-X-T là Công ty CP Bao bì Kim loại Vinacan Sài Gòn.

- Hợp đồng chuyển đổi quyền sở hữu đã được ký ngày 30/9/2010. Việc chuyển giao nguyên liệu từ Công ty CP Bao bì Kim loại Vinacan Sài Gòn cho Công ty CP Rexam A.B.M tại thời điểm năm 2009, 2010 mà không có văn bản ký kết giữa hai bên, không thông báo cho cơ quan hải quan là không hợp pháp.

- Khi xuất khẩu sản phẩm không thông báo định mức cho cơ quan hải quan.

Vì vậy, trường hợp của Công ty CP Rexam A.B.M không có cơ sở xem xét thanh khoản, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh


Varied medicines approachable online to why to waste time and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some drugs for various needs. What physic does treat erectile dysfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when people talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public health that pique our attention most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/