VĂN BẢN PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI
Filter
 • 1371/QĐ-BCT v/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

 • 2840/QĐ-BCT ban hành danh mục máy móc, thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước đã sx được

 • 7885/QĐ-BCT bổ sung danh mục máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

 • 5376/TCHQ-TXNK Hoàn thuế NK

 • 887/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O

 • 5825/TCHQ-GSQL Ghi nhãn xuất xứ hàng NK

 • 5467/TCHQ-GSQL Vướng mắc cách ghi thông tin người ủy quyền trên C/O form E

 • 5559/TCHQ-CNTT hướng dẫn triển khai sử dụng chữ kí số trong thủ tục HQĐT

 • 2341/QĐ-BTC QĐ v/v ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử

 • 128/2013/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 • 128/2013/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 • 53/2013/QĐ-TTg v/v tạm NK, tái XK, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại VN

 • 133/2013/TT-BTC sửa đổi 86/2013/TT-BTC v/v áp dụng chế độ ưu tiên trong QLNN về hải quan

 • 86/2013/TT-BTC Quy định v/v áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vục quản lý NN về hải quan đối với DN đủ điều kiện

 • phân biệt hàng hóa "đã ghi" và "chưa ghi" trong nhóm 85.23

 • V/v hoàn thuế NL nhập khẩu cho các tờ khai đăng ký sai loại hình

 • V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

 • V/v thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương

 • Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

 • Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC KIỂM TRA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT NHẬP KHẨU

 • Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 • Hướng dẫn tạm thời sử dụng 10 mã loại hình XNK

 • Thủ tục hải quan nhập khẩu hóa chất

 • QUY ĐỊNH VỀ PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

 • Thuế GTGT đối với túi đặt ngực và chất làm đầy da

 • Sửa đổi, bổ sung mức giá kiểm tra danh mục quản lý rủi ro cấp tổng cục

 • Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT , hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/11/2011 của Chính phủ

 • Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về sản xuất, kinh doanh rượu

 • Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

 • Quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

 • Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

 • Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

 • THÔNG TƯ Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 • Công bố tạm thời các Danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

 • BAN HÀNH DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 • Quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010

 • Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An Toàn Thực Phẩm

 • Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015

 • Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh

 • Quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

 • V/v phân loại hàng hoá theo TT số 49/2010/TT-BTC

 • Thông tư Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

 • Tiêu chuẩn áp thuế mặt hàng thép

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI QUAN

 • LUẬT HẢI QUAN

 • SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 • Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

 • Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ đối với hàng hoá thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

 • Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

 • Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng

 • Về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

 • Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

 • Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

 • Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực

 • Quyết định Về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

 • QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 và thông tư số 06/2010/TT - BNNPTNT ngày 02/02/2010

 • Ban hành Quy định về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

 • QĐ về việc quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch

 • QĐ Về việc công bố Bảng mã HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

 • QĐ Về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

 • Về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

 • Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

 • Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

 • BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2 VÀ HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRONG SẢN XUẤT

 • BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG

 • NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008

 • Nghị định Quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính

 • NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

 • NGHỊ ĐỊNH Quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

 • nghị định quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 • quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 • sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 70/2006/nđ-cp ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

 • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

 • Nghị định của Chính phủ về quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mai

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế

 • NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 • Quyết định của thủ tướng chính phủ Về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam

 • Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

 • Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Ban hành danh mục sản phầm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng

 • Nghị định về nhãn hàng hóa

 • Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

 • Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

 • Quy định về quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

 • hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế

 • Quản lý mỹ phẩm

 • Quyết định Về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm”

 • Quyết định Về việc ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS

 • Quyết định về việc ban hành "quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm"

 • Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc

 • Thi hành 97/2007/NĐ-CP và 18/2009/NĐ-CP về xử lý VPHC và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

 • Hướng dẫn thi hành 124/2005/NĐ-CP về biên lai thu tiền phạt và quản lý sử dụng tiền nộp phạt VPHC

 • Thủ tục hải quan đối với xăng dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm NK để sử dụng hoán đổi với xăng dầu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào

 • Quy định về thủ tục hải quan đối với XK, NK, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; NK nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; NK nguyên liệu để gia công XK xăng dầu

 • Sửa đổi bổ sung 165/2010/TT-BTC về thủ tục hải quan đối với XK, NK, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; NK nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; NK nguyên liệu để gia công XK xăng dầu

 • Hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng

 • Hướng dẫn thực hiện 36/2011/QĐ-TTG về thuế NK xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng

 • Đính chính Thông tư số 49/2010/TT-BTC v/v phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá XK NK

 • Hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế với hàng hóa XK, NK

 • Đính chính 205/2010/TT-BTC hướng dẫn 40/2007/NĐ-CP về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá XK,NK

 • Hướng dẫn 40/2007/NĐ-CP về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá XNK

 • Hướng dẫn thi hành 26/2009/NĐ-CP và 113 /2011/NĐ-CP

 • Thi hanh Luật thuế GTGT và thi hành 123/2008/NĐ-CP

 • Đk chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT

 • Sửa đổi 131/2008/TT-BTC của Bộ tài chính

 • Sửa đổi 131/2008/TT-BTC của Bộ tài chính

 • Đính chính 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

 • Hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, 85/2007/NĐ-CP và 106/2010/NĐ-CP

 • Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

 • Hướng dẫn bổ sung 222/2009/TT-BTC

 • Hướng dẫn thực hiện 14/2011/NĐ-CP về đại lý làm thủ tục hải quan

 • Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân

 • Hướng dẫn việc NK, tạm NK xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

 • Hướng dẫn bổ sung, thủ tục ở khâu NK đối với loại xe ô tô thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB

 • Chính sách thuế đối với ô tô mua từ nội địa

 • Hướng dẫn 40/2007/NĐ-CP về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá XNK

 • Hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKD1

 • Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

 • Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với HH XNK

 • xác định thuế xe ô tô thay đổi mục đích sử dụng

 • vướng mắc giấy tờ sao y bản chính trong bộ hồ sơ hải quan

 • Về việc sử dụng tờ khai NK, XK

 • Vướng mắc trong việc tính thuế ô tô chạy bằng điện đã qua sử dụng

 • Hướng dẫn phân loại mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ tủ đứng

 • Phân loại hàng hóa nhập khẩu mặt hàng thiết bị bơm bùn

 • Xác định phí bản quyền

 • thuế BVMT đối với túi xốp xuất khẩu sang Cambodia

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

 • Phê duyệt Đề án Phát triển xuất nhập khẩu hàng hoá với Trung Quốc giai đoạn 2007 - 2015

 • Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

 • Nghị định về giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ

 • Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

 • Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

 • Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

 • Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 • Về kiểm dịch thực vật

 • Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 • Quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

 • Ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 • Quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng)

 • Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/