CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI
5825/TCHQ-GSQL Ghi nhãn xuất xứ hàng NK PDF. In Email
Viết bởi Địa Trung Hải   
Thứ năm, 03 Tháng 4 2014 02:51

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5825/TCHQ-GSQL
V/v ghi nhãn xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hải quan địa phương và doanh nghiệp về việc ghi nhãn nước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu; trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 236/BKHCN-TĐC ngày 25/01/2013 và công văn số 373/XNK-TBT ngày 03/9/2013 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu và nước xuất xứ:

Việc ghi nhãn hàng hóa (bao gồm cả tên nước xuất xứ hàng hóa) của hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và hướng dẫn tại Thông tư 09/2007/TT-BKHCN ngày 6/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, cơ quan Hải quan kiểm tra phát hiện nhãn hàng hóa không đáp ứng quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

2. Về áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:

Việc hàng hóa nhập khẩu vi phạm quy định về nhãn tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP không phải là lý do để từ chối cho được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi người khai hải quan nộp C/O ưu đãi (trừ trường hợp vi phạm nghiêm trọng buộc tái xuất, hủy, tịch thu hàng hóa). Do vậy, nếu không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ thì sẽ chấp nhận cho lô hàng nhập khẩu hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để phối hợp);
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Cục Điều tra chống buôn lậu (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

c�MH��� H� br> - Đ/c Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Cổng TTĐT Hải quan;
- Lưu: VT, CNTT 03b.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Varied medicines accessible online to why to waste time and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal technique to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile malfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when people talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our note most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your hard-on. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

Cập nhật ngày Thứ năm, 03 Tháng 4 2014 02:52
 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/