CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI
5559/TCHQ-CNTT hướng dẫn triển khai sử dụng chữ kí số trong thủ tục HQĐT PDF. In Email
Viết bởi Địa Trung Hải   
Thứ năm, 03 Tháng 4 2014 02:47

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5559/TCHQ-CNTT
V/v hướng dẫn triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 quy định về lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử. Để triển khai thực hiện quyết định nêu trên Tổng cục hướng dẫn các Cục hải quan tỉnh, thành phố một số nội dung cụ thể như sau:

1. Sử dụng chữ ký số:

Sử dụng chữ ký số công cộng trong Quyết định 2341 được áp dụng trong thủ tục hải quan điện tử thực hiện theo Thông tư 196, trong giai đoạn thực hiện chạy thử nghiệm hệ thống VNACCS/VCIS (từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014) và thực hiện chính thức hệ thống VNACCS/VCIS (từ tháng 4/2014).

2. Yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

- Khẩn trương phổ biến, thông báo, hướng dẫn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan trên địa bàn về nội dung Quyết định 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính. Yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương tiến hành đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 5 Thông tư 196/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

- Phổ biến cho các cán bộ, công chức trong đơn vị để triển khai thực hiện;

- Đưa nội dung hướng dẫn việc đăng ký sử dụng chữ ký số công cộng tại các buổi đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS.

3. Chuẩn bị về kỹ thuật:

- Giao Cục CNTT & Thống kê hải quan nâng cấp hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng chữ ký số, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai, hướng dẫn các Công ty cung cấp phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp nâng cấp hệ thống để đáp ứng yêu cầu thực hiện từ 1/11/2013.

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nâng cấp các hệ thống thông tin để triển khai sử dụng chữ ký số từ 1/11/2013.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục công nghệ thông tin và thống kê Hải quan) để xử lý, hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Cổng TTĐT Hải quan;
- Lưu: VT, CNTT 03b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Varied medicines available online to why to waste day and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal technique to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile disfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when humanity talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public health that pique our attention most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

Cập nhật ngày Thứ năm, 03 Tháng 4 2014 02:49
 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/