CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI
2341/QĐ-BTC QĐ v/v ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử PDF. In Email
Viết bởi Địa Trung Hải   
Thứ năm, 03 Tháng 4 2014 02:12

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2341/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

Căn cứ Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ ngày 1/11/2013 người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo quy định tại Điều 4 Nghị định 87/2012/NĐ-CP 23/10/2012 của Chính phủ và Điều 5 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCHQ (151).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Varied medicines available online to why to waste period and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal way to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile dysfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when men talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our care most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your hard-on. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

Cập nhật ngày Thứ năm, 03 Tháng 4 2014 02:13
 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/