CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI
phân biệt hàng hóa "đã ghi" và "chưa ghi" trong nhóm 85.23 PDF. In Email
Viết bởi Địa Trung Hải   

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 964/TCHQ-TXNK

V/v phân biệt hàng hóa "đã ghi"
và "chưa ghi" trong nhóm 85.23

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Trong thời gian qua Tổng cục Hải quan nhận được đề nghị của một số đơn vị về việc có giải thích để phân biệt giữa hàng hóa loại "đã ghi" và loại "chưa ghi" của nhóm 85.23.

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2002, HS 2007 và HS 2012; Hiệp định công nghệ thông tin (ITA); Ý kiến của ban thư ký ASEAN và các nước thành viên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn phân  biệt các mặt hàng thuộc nhóm 85.23, loại "đã ghi", "chưa ghi" như sau:

1. Mặt hàng loại "chưa ghi" là những mặt hàng đã hoặc chưa được format, nhưng không chứa thêm bất kỳ dữ liệu thông tin gì (Format là việc nhà sản xuất tạo định dạng cho sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Ví dụ khi Format cho thanh nhớ UBS, một "Bảng cấp phát file" (bảng FAT - File Allocation Table) được tạo ra trên thanh nhớ, bảng này không phải là file, bảng này để hệ điều hành (Windows) đánh dấu vị trí nào trên thanh nhớ đã được dùng. Dung lượng của bảng FAT này rất nhỏ so với dung lượng của cả thanh nhớ USB. Bảng FAT không chứa thông tin của người sử dụng thanh nhớ, người sử dụng cũng không can thiệp được vào bảng FAT. Khi mở thanh nhớ USB không thấy bất kỳ một dữ liệu thông tin gì trên thanh nhớ, mặc dù khi kiểm tra dung lượng sẽ thấy vài kilobyte đã được sử dụng).

2. Mặt hàng loại "đã ghi" là những mặt hàng không phải thuộc mục 1 nêu trên, đã có chứa dữ liệu tập lệnh, âm thanh, hình ảnh hoặc các hiện tượng khác (khi mở ra thấy các dữ liệu thông tin). Trong đó loại "phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi) - proprietary format (recorded) media - là những mặt hàng đã được đĩnh dạng file riêng theo luật bản quyền được mô tả trong Hiệp định công nghệ thông tin (ITA) (ví dụ: JPG, PNG, DOC,ZIP, PDF, DOCX.....).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNGCỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

Varied medicines approachable online to why to waste period and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile dysfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when people talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public health that pique our attention most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/