CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu PDF. In Email

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1025/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW).
(Tầng 6, Tháp Hà Nội số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 21/02/2013 của Văn phòng đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) về việc xin làm thủ tục miễn thuế lô hàng gửi từ Đức về cho Văn phòng đại diện (KFW) tại Việt Nam. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 73/1994/NĐ-CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công Thương-Tài chính-Ngoại giao hướng dẫn chi tiết được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam;

Căn cứ Điểm 3 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Mục 19 Điều 4 Phần I Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ thì:

Hàng hóa là vật dụng cần thiết nhập khẩu để phục vụ cho nhu cầu công tác của Văn phòng đại diện tại Hà Nội được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký mở tờ khai nhập khẩu để được xem xét giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Varied medicines accessible online to why to waste time and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile malfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when men talk about the question, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our attention most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/