CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI
V/v thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương PDF. In Email
Viết bởi Địa Trung Hải   

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1019/TCHQ-GSQL
V/v thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiến hành thẩm định chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và các điều kiện trước khi cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện nội dung sau:

Thực hiện điều chỉnh về thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy quy định tại điểm 3, Phần I Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan, cụ thể là thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy đảm bảo không quá 07 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép, không tính ngày thứ 7, ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục ĐTCBL (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Varied medicines approachable online to why to waste time and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal technique to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile dysfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when people talk about the question, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our attention most, it's erectile malfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/