Hướng dẫn thi hành Nghị định số 156 /2005/NĐ-CP ngày 16 /12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 156 /2005/NĐ-CP ngày 16 /12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   115 /2005/TT-BTC

Hà Nội,  ngày 16 tháng 12  năm 2005

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 156 /2005/NĐ-CP ngày 16 /12/2005 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng


Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT);


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật thuế GTGT số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005;


Căn cứ Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 16/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật  thuế GTGT;


Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

PHẦN A: VỀ THUẾ TTĐB


I. Thay thế phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và điểm 2, điểm 3 Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 08/3/2005 của Bộ Tài chính về căn cứ tính thuế và thuế suất thuế TTĐB bằng phần B mới như sau:


"B. Căn cứ tính thuế và thuế suất:

Căn cứ tính thuế TTĐB là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế suất thuế TTĐB.


Thuế TTĐB

phải nộp


=


Giá tính

thuế TTĐB

x

Thuế suất

thuế TTĐB

I. Giá tính thuế TTĐB:

Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ được xác định cụ thể như sau:


1. Đối với hàng sản xuất trong nước: Giá tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB, được xác định cụ thể như sau:

Giá bán chưa có thuế  GTGT

Giá tính thuế TTĐB  =  _____________________________________

1 +  Thuế suất thuế TTĐB

Giá bán chưa có thuế GTGT được xác định theo quy định của Luật thuế GTGT.


Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB bán hàng qua các chi nhánh, cửa hàng, cơ sở phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá do các chi nhánh, cửa hàng, cơ sở phụ thuộc bán ra chưa có thuế GTGT. Cơ sở sản xuất bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định, hưởng hoa hồng thì giá làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng.


- Đối với bia hộp (bia lon), giá tính thuế TTĐB được xác định như sau:

Giá bán chưa có thuế  GTGT - giá trị vỏ hộp

Giá tính thuế  TTĐB  = _____________________________________________

1 +  Thuế suất thuế TTĐB


Trong đó: Giá trị vỏ hộp được ấn định theo mức 3.800đ/1 lít bia hộp.


Ví dụ: Đối với bia hộp: Giá bán của 1 lít bia hộp chưa có thuế GTGT là 16.000 đồng, giá trị vỏ hộp cho 1 lít bia được trừ là 3.800 đồng, thuế suất thuế TTĐB của bia hộp là 75% thì:

16.000đ - 3.800 đ          12.200 đ

Giá tính thuế  TTĐB 1 lít bia hộp =      _________________      = ___________   =  6.971 đ

1 + 75%                    1,75

- Đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB được tiêu thụ qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân do cơ sở  kinh doanh thương mại bán ra.


Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định tại điểm 8đ phần D Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.


2. Đối với hàng nhập khẩu: Giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu thuộc diện chịu thuế TTĐB được xác định như sau:


Giá tính thuế TTĐB  =  Giá tính thuế nhập khẩu  + Thuế nhập khẩu.


Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu thì thuế nhập khẩu được xác định trong giá tính thuế TTĐB theo số thuế nhập khẩu còn phải nộp.


Đối với bia hộp nhập khẩu: Giá tính thuế TTĐB được trừ giá trị vỏ hộp theo mức ấn định 3.800 đồng/1 lít bia hộp.


Giá tính thuế TTĐB của 1 lít bia hộp nhập khẩu được tính như sau:


Giá tính thuế TTĐB

=

Giá tính thuế nhập khẩu

+

Thuế nhập khẩu

-

3.800 đ


3. Đối với rượu chai, bia chai khi tính thuế TTĐB không được trừ giá trị vỏ chai.

4. Đối với hàng hoá gia công: Giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB của cơ sở đưa gia công, được xác định cụ thể như sau:


Giá tính thuế TTĐB đối

với hàng hoá gia công


=

Giá bán chưa có thuế GTGT

của cơ sở đưa gia công

____________________

1+ Thuế suất thuế TTĐB


5. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp: Giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB của hàng hóa bán theo phương thức trả  tiền một lần, không bao gồm khoản lãi trả góp.


6. Giá tính thuế đối với dịch vụ chịu thuế TTĐB là giá cung ứng dịch vụ của cơ sở kinh doanh chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB, được xác định như sau:

Giá dịch vụ chưa có thuế  GTGT

Giá tính thuế TTĐB  =__________________________________

1 +  Thuế suất thuế  TTĐB

Ví dụ: Doanh thu chưa có thuế GTGT kinh doanh vũ trường của cơ sở trong kỳ là 30.000.000 đồng.

30.000.000 đ

Giá tính thuế  TTĐB    =       ____________________         =     23.076.923đ

1  +  30%

Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB đối với một số dịch vụ quy định như sau:

- Đối với kinh doanh vũ trường là giá chưa có thuế GTGT của các hoạt động kinh doanh trong vũ trường.

- Đối với dịch vụ mát-xa là doanh thu mát-xa chưa có thuế GTGT bao gồm cả tắm, xông hơi.

- Đối với kinh doanh gôn là doanh thu thực thu chưa có thuế GTGT về bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn, bao gồm cả tiền phí chơi gôn do hội viên trả và tiền ký quỹ (nếu có). Trường hợp khoản ký quỹ được trả lại người ký quỹ thì cơ sở sẽ được hoàn lại số thuế đã nộp bằng cách khấu trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo, nếu không khấu trừ được thì cơ sở sẽ được hoàn thuế theo quy định. Cơ sở kinh doanh gôn có kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ khác không thuộc danh mục chịu thuế TTĐB thì các hàng hóa, dịch vụ đó không phải chịu thuế TTĐB.

Ví dụ: cơ sở kinh doanh gôn có tổ chức các hoạt động kinh doanh khách sạn, ăn uống, bán hàng hóa, hoặc các trò chơi thì các hàng hóa, dịch vụ này không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

- Đối với dịch vụ ca-si-nô, trò chơi bằng máy giắc-pót là doanh số bán chưa có thuế GTGT đã trừ trả thưởng tức là bằng số tiền thu được (chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc bàn chơi, máy chơi trừ đi số tiền đổi trả lại cho khách.

- Đối với kinh doanh giải trí có đặt cược là doanh số bán vé số đặt cược trừ số tiền trả thưởng cho khách thắng cuộc (giá chưa có thuế GTGT), không bao gồm doanh số bán vé xem các trò giải trí có đặt cược.

- Đối với dịch vụ xổ số là giá vé số chưa có thuế  GTGT.

- Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB dùng để khuyến mại, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng là giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.


Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ chịu thuế TTĐB bao gồm cả khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có) mà cơ sở được hưởng.


Trường hợp đối tượng nộp thuế có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.


II. Thuế suất thuế TTĐB.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật thuế GTGT số 57/2005/QHH11 ngày 29/11/2005, thuế suất thuế TTĐB áp dụng cụ thể như sau:


BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ TTĐB

STT

Hàng hoá, dịch vụ

Thuế suất (%)

I

Hàng hoá


1

Thuốc lá điếu, xì gàa) Xì gà

65


b) Thuốc lá điếu- Năm 2006 - 2007

55


- Từ năm 2008

65

2

Rượua) Rượu từ 40 độ trở lên

65


b) Rượu từ 20 độ đến dưới 40 độ

30


c) Rượu dưới 20 độ, rượu hoa quả, rượu thuốc

20

3

Biaa) Bia chai, bia hộp

75


b) Bia hơi, bia tươi- Năm 2006 - 2007

30


- Từ năm 2008

40

4

Ô tôa) Ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống

50


b) Ô tô từ 6 đến 15 chỗ ngồi

30


c) Ô tô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi (Bao gồm cả xe thiết kế vừa chở người vừa chở hàng và các loại xe lam)

15

5

Xăng các loại, nap-ta (naptha), con-đen-sát (condensate), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng

10

6

Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống

15

7

Bài lá

40

8

Vàng mã, hàng mã

70

II

Dịch vụ


1

Kinh doanh vũ trường, mát xa, ka-ra-ô-kê

30

2

Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot)

25

3

Kinh doanh giải trí có đặt cược

25

4

Kinh doanh gôn (golf): bán thẻ hội viên, vé chơi gôn

10

5

Kinh doanh sổ xố

15


Đối với hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB, thuế suất thuế TTĐB không phân biệt hàng hoá nhập khẩu hay hàng hoá sản xuất trong nước.

Việc áp dụng thuế suất thuế TTĐB đối với một số hàng hóa, dịch vụ trong Biểu thuế được quy định cụ thể như sau:


1. Rượu thuốc là thuốc ở dạng lỏng dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, giảm triệu chứng bệnh; được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp số đăng ký lưu hành.

Cơ sở sản xuất rượu thuốc phải có giấy phép sản xuất rượu thuốc và giấy chứng nhận đăng ký tên, nhãn mác, chất lượng sản phẩm rượu thuốc do cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với rượu thuốc nhập khẩu phải được cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền xác định là rượu thuốc, cấp giấy phép nhập khẩu.

Nếu không có đủ những điều kiện trên đây thì cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải nộp thuế TTĐB theo thuế suất của loại rượu có độ cồn tương ứng.


2. Hàng mã thuộc diện chịu thuế TTĐB không bao gồm loại hàng mã là đồ chơi trẻ em và các loại hàng mã dùng để trang trí".


II. Bãi bỏ một số điểm tại các Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; Thông tư số 82/2005/TT-BTC ngày 21/9/2005 của Bộ Tài chính như sau:


1. Bãi bỏ đoạn cuối điểm 1b mục I phần C Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 sau đây:

"Đối với cơ sở sản xuất thuốc lá điếu, ngoài việc đăng ký nhãn hiệu như trên, còn phải đăng ký với cơ quan thuế về định mức tiêu hao nguyên liệu sợi thuốc lá sản xuất cho từng loại thuốc lá điếu, trong đó ghi rõ khối lượng sợi thuốc sản xuất trên đơn vị sản phẩm và tỷ lệ giữa khối lượng sợi thuốc nhập khẩu (nếu có) trên tổng khối lượng sợi thuốc dùng để sản xuất sản phẩm làm căn cứ xác định mức thuế suất thuế TTĐB".


2. Bãi bỏ điểm 1b phần Đ Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về giảm thuế TTĐB đối với cơ sở lắp ráp, sản xuất ô tô.


3. Bãi bỏ bảng kê khai rượu tiêu thụ trong kỳ mẫu số 06A/TTĐB; Bảng kê khai bia chai tiêu thụ trong kỳ (loại bán cả vỏ chai) mẫu số 06B/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, bảng kê khai điều chỉnh năm về giá tính thuế TTĐB và thuế TTĐB đối với rượu chai, bia chai mẫu số 01B/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 82/2005/TT-BTC ngày 21/9/2005 của Bộ Tài chính và đoạn cuối điểm 2b mục II Thông tư số 82/2005/TT-BTC sau đây:

" Kết thúc năm dương lịch, cơ sở lập bảng kê khai điều chỉnh giá tính thuế TTĐB đối với rượu chai, bia chai (trong trường hợp bán cả vỏ chai) theo mẫu số 01B/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư này. Bảng kê khai mẫu số 01B/TTĐB được lập và điều chỉnh vào tờ khai thuế TTĐB của tháng 1 hoặc tháng 2 của năm tiếp theo".


PHẦN B: VỀ THUẾ GTGT


I. Thay thế điểm 1 mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính bằng điểm 1 mới như sau:


"1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi; thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường chưa chế biến ở mức độ cao hơn hoặc chế biến thành các sản phẩm khác được xác định như sau:

- Đối với sản phẩm trồng trọt là các sản phẩm mới được phơi, sấy khô, làm sạch, bóc vỏ.

- Đối với sản phẩm chăn nuôi; thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt là các sản phẩm mới được phơi, sấy khô, làm sạch, ướp đông".

II. Sửa đổi điểm 2.14 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính như sau:

"Bông sơ chế là bông đã được bỏ vỏ, hạt và phân loại".


PHẦN C: TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bãi bỏ các quy định trái với hướng dẫn tại Thông tư này. Những quy định tại các Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 08/3/2005; Thông tư số 82/2005/TT-BTC ngày 21/9/2005 và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính không sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ tại Thông tư này vẫn có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ quan, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./.


Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG

- Văn phòng TƯ Đảng,                                                                         THỨ TRƯỞNG

- Văn phòng Quốc hội,

- Văn phòng Chủ tịch nước,

- Toà án nhân dân tối cao,                                                                             (đã ký)

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan

thuộc Chính phủ.

- Cơ quan TƯ của các đoàn thể,                                                     Trương Chí Trung

- UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh,

TP trực thuộc TƯ.

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp,

- Công báo,

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc BTC,

- Lưu: VT; TCT (VT, DNNN).


Let’s start our Cialis conversation with some facts about ED. If you ask 10 men to name the most awful health disorder they can imagine, 9 of them will speak about erection problems. This simple test shows the importance of erectile function in the eyes of modern society. The most impressive thing is men are absolutely right from the physiological point of view as well, naming normal ability to perform sexually as a very precious aspect of men’s health. Years of clinical testing proved that normal sex life is vitally important for men’s physical and mental health. Two or three intercourses a weak help prevent nervous breakdowns, headaches, colds, hypertension (high blood pressure), heart attack, stroke, a number of CSN disorders, diabetes and even cancer. The matter is that sex is a unique natural training for every organ, tissue and body system of a man, generic for cialis saying nothing of psychophysical enjoyment and relaxation. - taking erection pills to support your compromised erectile function (you will not have to take Cialis for the rest of your life – when your CNS restores, you will not need any chemical stimulators). - Cialis works within 30-45 minutes, when it takes up to 1 hour for brand pill to become fully effective; - Cialis lasts longer – it stays in the body for almost 36 hours as compared to 24 hours of brand pills; - Cialis can be taken with alcohol, and as for brand ‘love pill’, manufacturers ask you to keep off alcohol; - Cialis is cheaper than brand pills, and you can always afford normal treatment.

Varied medicines approachable online to why to waste time and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal technique to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile malfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when humanity talk about the question, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public health that pique our note most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/