1053/GSQL-GQ1 V/v hiệu lực thi hành Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

1053/GSQL-GQ1 V/v hiệu lực thi hành Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1053/GSQL-GQ1
V/v hiệu lực thi hành Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3662/HQHCM-GSQL ngày 21/20/2013 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 12 Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ Y tế có quy định: "…bãi bỏ Điều 3 Thông tư số 45/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế…, Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc vào bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc."

Nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 là trích yếu tên của Thông tư số 45/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011. Theo đó, Thông tư số 23/2013/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2013 và bãi bỏ Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 và bãi bỏ Điều 3 Thông tư số 45/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ Y tế dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Varied medicines approachable online to why to waste period and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal technique to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile dysfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when people talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our attention most, it's erectile disfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/