6475/TCHQ-GSQL V/v sửa lỗi trên C/O mẫu E
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

6475/TCHQ-GSQL V/v sửa lỗi trên C/O mẫu E

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6475/TCHQ-GSQL
V/v sửa lỗi trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời qua, Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số đơn vị nêu vướng mắc về việc sửa lỗi trên C/O mẫu E. Trên cơ sở kết quả phiên họp nhóm chuyên trách quy tắc xuất xứ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 24, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Điều 10 Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương quy định “Không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm lên C/O mẫu E. Mọi sửa đổi phải được thực hiện bằng cách gạch bỏ chỗ có lỗi và bổ sung các thông tin cần thiết. Tất cả những thay đổi này phải được chấp thuận bởi người có thẩm quyền ký C/O mẫu E và được Tổ chức cấp C/O tương ứng chứng nhận bằng con dấu chính thức hoặc con dấu sửa lỗi sai “nếu có”.

Theo quy định trên, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O có thể sửa lỗi và/ hoặc bổ sung các thông tin trên C/O mẫu E trước hoặc sau khi C/O nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu. Trường hợp có nghi ngờ nào khác về tính xác thực của C/O mẫu E thì báo cáo Tổng cục Hải quan để kiểm tra và xác minh.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (thay trả lời cho công văn số 2360/HQHN-GSQL, ngày 15/10/2012
- Cục Hải quan Đồng Nai (thay trả lời công văn số 1123/HQĐNa-GSQL ngày 17/7/2012)
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Varied medicines available online to why to waste time and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal technique to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile dysfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when humanity talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public health that pique our attention most, it's erectile disfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/