6501/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

6501/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6501/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Triển khai thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số đơn vị Hải quan và doanh nghiệp khi thực hiện Điều 36 về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu NSXXK và Điều 45 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập SXXK qui định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC:

1.1. Trường hợp doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất tại TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng,... thì thực hiện theo qui định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Theo đó, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất.

Trường hợp doanh nghiệp còn các tờ khai nhập khẩu chưa được thanh khoản vì lý do chưa xuất khẩu hết sản phẩm thì doanh nghiệp thực hiện cho đến khi thanh khoản xong các tờ khai nhập khẩu. Các tờ khai nhập khẩu phát sinh mới đề nghị thực hiện theo đúng qui định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

1.2. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp sản xuất mà thuê doanh nghiệp khác sản xuất, gia công thuộc cùng một Cục Hải quan quản lý thì được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại 01 Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan nơi doanh nghiệp nhận sản xuất gia công có cơ sở sản xuất.

Ví dụ: Doanh nghiệp A có trụ sở tại Hà Nội, nhập khẩu nguyên vật liệu theo loại hình NSXXK, sau đó thuê doanh nghiệp khác sản xuất gia công và doanh nghiệp này có cơ sở sản xuất tại Hà Nội thì được lựa chọn một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP.Hà Nội để làm thủ tục.

1.3. Trường hợp tại nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất không có tổ chức hải quan thì doanh nghiệp được lựa chọn một Chi cục Hải quan thuận tiện thuộc Cục Hải quan quản lý địa bàn nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất để làm thủ tục.

1.4. Trường hợp doanh nghiệp thuộc qui định tại điểm b, khoản 1 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, lựa chọn làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu NSXXK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập nhưng hàng hóa nhập khẩu qua nhiều cảng thuộc nhiều Chi cục Hải quan cửa khẩu quản lý thì được làm thủ tục hải quan tại một Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng đến để đảm bảo công tác quản lý, quyết toán nguyên vật liệu nhập khẩu.

Trường hợp lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu cử cán bộ công chức thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tại địa điểm lưu giữ hàng.

Ví dụ: Doanh nghiệp A tại Hà Nội có nhiều cơ sở sản xuất tại nhiều tỉnh, thành phố hoặc có đơn vị thành viên chuyên trách nhập khẩu nguyên vật liệu để cung cấp cho đơn vị thành viên khác; hàng hóa nhập khẩu về qua các cảng tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng thì được lựa chọn 01 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng thuộc Cục Hải quan TP.Hải Phòng để làm thủ tục hải quan.

2. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ qui định tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC:

Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất trình tự thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ giữa thủ tục hải quan điện tử và truyền thống. Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính, các đơn vị thực hiện như sau:

2.1. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thủ tục hải quan điện tử thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC.

2.2. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thủ tục hải quan truyền thống thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

2.3. Trường hợp thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện tại 02 đơn vị hải quan khác nhau nhưng 01 đơn vị hải quan áp dụng hải quan điện tử, 01 đơn vị hải quan áp dụng thủ tục hải quan truyền thống thì doanh nghiệp thực hiện theo qui định tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Hướng dẫn này áp dụng đối với cả hàng hóa mua bán giữa DNCX và nội địa.

3. Về xử lý dữ liệu trên hệ thống khi doanh nghiệp thay đổi địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng NSXXK:

Giao Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan xem xét, hướng dẫn Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.

Nhận được văn bản này đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thống nhất thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất gửi Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế-BTC (để biết);
- Cục CNTT và TK Hải quan (để t/hiện);
- Cục TXNK, Vụ Pháp chế-TCHQ (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Varied medicines accessible online to why to waste time and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some drugs for various needs. What physic does treat erectile disfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when people talk about the problem, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public heartiness that pique our attention most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/