4289/TCHQ-GSQL V/v thực hiện công văn 2845/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

4289/TCHQ-GSQL V/v thực hiện công văn 2845/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2013

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4289/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn 2845/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2013

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 2845/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2013 về xử lý nộp chậm kết quả kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai một số việc cụ thể sau đây:

1. Thông báo Danh sách doanh nghiệp có vi phạm về quản lý hải quan đối với hàng hóa được mang về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành (nộp chậm kết quả kiểm tra chuyên ngành, tự ý tiêu thụ hàng hóa được giao bảo quản chờ thông quan), gửi đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện việc không tiếp tục cho doanh nghiệp mang hàng về bảo quản trên phạm vi toàn quốc.

Thời điểm thông báo Danh sách trên (đối với các đơn vị chưa thông báo) chậm nhất là ngày 30/7/2013.

Đối tượng doanh nghiệp đưa vào Danh sách trên bao gồm: Doanh nghiệp có lô hàng quá hạn chưa nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành, DN nộp chậm kết quả kiểm tra chuyên ngành bị phạt VPHC, DN vi phạm tự ý tiêu thụ hàng hóa bảo quản chờ thông quan.

Doanh nghiệp vi phạm từ ngày 27/5/2013 trở đi tuy đã xử lý, nộp xong kết quả kiểm tra chuyên ngành nhưng vẫn bị đưa vào Danh sách trên.

Thời hạn doanh nghiệp bị đưa vào Danh sách là 01 năm kể từ ngày đưa vào danh sách. Sau thời gian này, những doanh nghiệp có vi phạm đã được xử lý, không còn nợ quá hạn kết quả kiểm tra chuyên ngành, không phát sinh vi phạm mới thì được xóa tên khỏi Danh sách trên.

Trước ngày 27/5/2013, nếu doanh nghiệp có vi phạm đã được xử lý, không còn nợ quá hạn kết quả kiểm tra chuyên ngành thì không đưa vào Danh sách trên.

2. Về báo cáo số liệu: Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu sửa đổi biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 2285/QĐ-TCHQ để phù hợp với thực tế, trong đó có biểu A3. Trong thời gian chờ biểu mẫu mới, đề nghị các đơn vị báo cáo tạm thời số liệu theo các nội dung sau đây:

a). Tổng số lô hàng quá hạn 30 ngày (từ ngày năm trước đến ngày báo cáo) doanh nghiệp chưa nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành: ….. tờ khai.

Trong đó: số lô hàng phải kiểm dịch: … tờ khai; kiểm tra ATTP: … tờ khai; kiểm tra chất lượng: … tờ khai.

b). Lô hàng có vi phạm về kiểm tra chuyên ngành (từ ngày 01/01/2013 đến ngày báo cáo): ….. tờ khai.

Trong đó: phải tái chế: … tờ khai, tiêu hủy … tờ khai, tái xuất: … tờ khai.

Danh mục các tờ khai, ngày đăng ký, mặt hàng chính; tên cơ quan xử lý.

c.) Lô hàng chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, có vi phạm, bị xử phạt VPHC về hải quan (từ ngày 01/01/2013 đến ngày báo cáo): ….. tờ khai.

Trong đó: lô hàng bị phạt chậm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành: … tờ khai; lô hàng bị phạt vi phạm về bảo quản hàng hóa chờ thông quan: … tờ khai.

Danh mục các tờ khai, ngày đăng ký, đơn vị đăng ký, mặt hàng chính; hình thức, mức độ xử phạt VPHC.

Yêu cầu các đơn vị triển khai nhanh và gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục GSQL) chậm nhất ngày 02/8/2013./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLRR, Cục ĐTCBL, Vụ PC;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Varied medicines approachable online to why to waste when and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile disfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when men talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public soundness that pique our care most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/