2845/TCHQ-GSQL V/v xử lý nộp chậm kết quả kiểm tra chuyên ngành
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

2845/TCHQ-GSQL V/v xử lý nộp chậm kết quả kiểm tra chuyên ngành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2845/TCHQ-GSQL
V/v xử lý nộp chậm kết quả kiểm tra chuyên ngành

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố, hiện tại có tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm (gọi tắt là kiểm tra chuyên ngành) và được cơ quan hải quan giải quyết cho đưa hàng về bảo quản nhưng quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, doanh nghiệp không đến nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan hải quan để hoàn thành thông quan hàng hóa. Trong số này có doanh nghiệp đã kiểm tra chuyên ngành nhưng chưa có kết quả kiểm tra để nộp cho cơ quan hải quan, có doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa để kiểm tra, có doanh nghiệp hiện đã bị giải thể, mất tích… Để giải quyết tình trạng trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện ngay các biện pháp sau:

1. Tổ chức kiểm tra tình trạng hàng hóa tại địa điểm bảo quản đối với tất cả các lô hàng nhập khẩu đã được doanh nghiệp đưa về bảo quản nhưng quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai doanh nghiệp chưa nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành trước khi thực hiện xác nhận thông quan. Lập biên bản xác nhận với doanh nghiệp về tình trạng hàng hóa đưa về bảo quản (vị trí địa điểm kho, bãi lưu giữ hàng, hàng hóa có được bảo quan nguyên trạng hay không). Nếu phát hiện doanh nghiệp có hành vi "tự ý tiêu thụ hàng hóa được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan" thì lập biên bản và xử lý theo quy định.

2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm "không nộp đúng thời hạn chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp" theo quy định, trừ trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành chưa ban hành hoặc chậm ban hành kết luận kiểm tra vì lý do khách quan (có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành).

3. Thực hiện ngay việc tạm dừng cho mang hàng về bảo quản đối với doanh nghiệp vi phạm về nộp chậm kết quả kiểm tra chuyên ngành (quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai), tự ý tiêu thụ hàng hóa được giao bảo quản chờ thông quan. Các đơn vị tổng hợp và thông báo Danh sách doanh nghiệp vi phạm gửi cho Cục Hải quan các tỉnh thành phố để phối hợp thực hiện, sao gửi 01 bản về Tổng cục Hải quan (Cục GSQL) để theo dõi.

4. Cử cán bộ làm việc với cơ quan kiểm tra chuyên ngành để xác định nguyên nhân các lô hàng chưa có kết quả kiểm tra chuyên ngành; đề nghị cơ quan kiểm tra chuyên ngành phối hợp kiểm tra, lấy mẫu hàng hóa tại cửa khẩu nhập hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp vi phạm không được mang hàng về bảo quản; đề nghị cơ quan kiểm tra chuyên ngành sớm ra kết luận kiểm tra hoặc báo cáo cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm đối với các trường hợp kiểm tra hàng hóa không đáp ứng yêu cầu nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật, để cơ quan hải quan sớm hoàn tất thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu.

5. Về thực hiện báo cáo tại biểu A.3 ban hành kèm theo quyết định số 2285/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2012 (hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành), yêu cầu các đơn vị báo cáo rõ hơn: trong tổng số lô hàng chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành có bao nhiêu lô hàng quá hạn 30 ngày chưa nộp kết quả kiểm tra, bao nhiêu lô hàng đã xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm và mức phạt cụ thể đối với từng trường hợp.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, yêu cầu các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để tổng hợp, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: KHCN, NNPTNT, GTVT, CT, XD, YT, QP, CA (để chỉ đạo cơ quan kiểm tra chuyên ngành phối hợp);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị trực thuộc: Vụ PC, Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Thanh tra, Cục Thuế XNK, Ban CCHĐH, Ban QLRR;
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Varied medicines approachable online to why to waste period and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile disfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when people talk about the question, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public health that pique our care most, it's erectile disfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your hard-on. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/