6531/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo thủ tục hải quan điện tử chuyển cửa khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

6531/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo thủ tục hải quan điện tử chuyển cửa khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6531/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo thủ tục hải quan điện tử chuyển cửa khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1146/HQHN-GSQL ngày 07/05/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc báo cáo vướng mắc trong việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát đối với loại hình chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với hàng hóa xuất khẩu theo hình thức thủ tục hải quan điện tử đã được đăng ký tờ khai của các Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu khi vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không để thực hiện chuyển cửa khẩu thống nhất như sau:

1. Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thực hiện:

- Hướng dẫn khách hàng khai báo trên tờ khai điện tử vào ô số 09 cửa khẩu xuất là Chi cục Hải quan Bưu điện.

- Nhập máy trên Hệ thống cửa khẩu xuất là Chi cục Hải quan Bưu Điện - Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

- Lập Biên bản bàn giao ghi rõ Chi cục nơi đến là Chi cục Hải quan Bưu Điện - Cục Hải quan thành phố Hà Nội và gửi hồ sơ Hải quan tới Chi cục Hải quan Bưu điện - Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

2. Chi cục Hải quan Bưu điện thực hiện:

- Tiếp nhận Biên bản bàn giao, kiểm tra đối chiếu với từng lô hàng chuyển cửa khẩu;

- Kiểm tra thực tế hàng hóa nếu Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu yêu cầu;

- Tiến hành giám sát các lô hàng chuyển cửa khẩu và lô hàng làm thủ tục tại Chi cục; kiểm tra đối chiếu Bản lược khai hàng hóa (manifest); giám sát hàng hóa bốc lên xe, niêm phong các xe chuyên dụng vận chuyển hàng hóa xuất khẩu đến sân bay Nội Bài.

- Lập Phiếu chuyển gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài để tiến hành thực xuất.

- Căn cứ hồi báo của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, xác nhận thực xuất trên ô 31 tờ khai hải quan xuất khẩu và trên Hệ thống.

- Gửi trả 01 Biên bản bàn giao đã xác nhận hàng hóa thực xuất cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thực hiện:

- Tiếp nhận 02 phiếu chuyển và hàng hóa;

- Căn cứ Phiếu chuyển của Chi cục Hải quan Bưu điện kiểm tra, đối chiếu hàng hóa, xác nhận đầy đủ nội dung quy định trên phiếu chuyển, đưa vào kho hàng không chờ xuất khẩu;

- Hồi báo (qua fax) cho Chi cục Hải quan Bưu điện hàng hóa đã qua khu vực giám sát, gửi trả 01 phiếu chuyển theo quy định;

- Lưu 01 phiếu chuyển theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Ban CCHĐHHQ (để theo dõi);
- Cty Song Bình (để thực hiện);
Đ/c 35C Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội;
- Cty UPS VN (để thực hiện);
Đ/c 26 Phạm Văn Đồng, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Varied medicines accessible online to why to waste when and effort going to drugstore if you can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal technique to order some drugs for various needs. What medicine does treat erectile dysfunction? Below are twelve defense tips about "Cialis daily 2.5mg". Of course there are also other vital questions. Sometimes, when people talk about the matter, they think "Cialis daily 5mg". Of all the things in the field of public health that pique our note most, it's erectile dysfunction, especially "Cheap Canada drugs Cialis Online>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

Địa chỉ: P411, khách sạn Việt Trung, số 103, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng
Tel: +84 31.3 262 489 - Fax: +84 31.3 262 488
Email: info@dthjsc.com     Website: http://www.dthjsc.com/